نام درس

دانلود نمونه سوال

آزمون سازی زبان انگلیسی

33z.pdf

آزمون سازی زبان انگلیسی

66z.pdf

آواشناسی انگلیسی

8z.pdf

آواشناسی انگلیسی

9z.pdf

ادبیات معاصر 2 نثر آشنایی با ادبیات معاصر ایران

58z.pdf

اصول و روش تحقیق 1

24z.pdf

اصول و روش تحقیق 1

60z.pdf

اصول و روش تحقیق 2

57z.pdf

اصول و روش تحقیق 2

61z.pdf

اصول و روش ترجمه

12z.pdf

اصول و مبانی نظری ترجمه

20z.pdf

اصول و مبانی نظری ترجمه

45z.pdf

بررسی آثار اسلامی 2

48z.pdf

بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1

23z.pdf

بررسی مقابله ای ساخت جمله

7z.pdf

ترجمه پیشرفته 1

34z.pdf

ترجمه پیشرفته 1

47z.pdf

ترجمه پیشرفته 2

54z.pdf

ترجمه پیشرفته 2

62z.pdf

ترجمه متون ادبی

41z.pdf

ترجمه متون اقتصادی

44z.pdf

ترجمه متون ساده

1z.pdf

ترجمه متون ساده

22z.pdf

ترجمه متون ساده

40z.pdf

ترجمه متون سیاسی

14z.pdf

ترجمه متون سیاسی

16z.pdf

ترجمه متون سیاسی

28z.pdf

ترجمه متون مطبوعاتی 1

52z.pdf

ترجمه متون مطبوعاتی 2

13z.pdf

ترجمه متون مطبوعاتی 2

15z.pdf

ترجمه مکاتبات و اسناد 1

51z.pdf

ترجمه مکاتبات و اسناد 1

53z.pdf

ترجمه مکاتبات و اسناد 2

21z.pdf

ترجمه مکاتبات و اسناد 2

77z.pdf

خواندن متون مطبوعاتی

35z.pdf

خواندن متون مطبوعاتی

71z.pdf

خواندن و درک مفاهیم 1

64z.pdf

خواندن و درک مفاهیم 1

76z.pdf

خواندن و درک مفاهیم 2

31z.pdf

خواندن و درک مفاهیم 2

38z.pdf

خواندن و درک مفاهیم 3

43z.pdf

خواندن و درک مفاهیم 3

49z.pdf

داستان کوتاه

32z.pdf

درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2

25z.pdf

درآمدی بر ادبیات 1

19z.pdf

درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1

70z.pdf

دستور و نگارش 1

11z.pdf

دستور و نگارش 1

78z.pdf

دستور و نگارش 2

63z.pdf

دستور و نگارش 2

65z.pdf

روش تدریس زبان انگلیسی

39z.pdf

ساخت زبان فارسی

4z.pdf

ساخت زبان فارسی

67z.pdf

ساخت زبان فارسی

75z.pdf

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 1

30z.pdf

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2

2z.pdf

شعر ساده انگلیسی

18z.pdf

فنون و یادگیری زبان

56z.pdf

کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه

27z.pdf

کلیات زبان شناسی 1

5z.pdf

کلیات زبان شناسی 1

69z.pdf

کلیات زبان شناسی 2

68z.pdf

کلیات زبان شناسی 2

74z.pdf

گفت و شنود 1

36z.pdf

گفت و شنود 2

79z.pdf

مقاله نویسی

3z.pdf

مقاله نویسی

29z.pdf

مقاله نویسی

55z.pdf

نامه نگاری

59z.pdf

نگارش پیشرفته

26z.pdf

نگارش پیشرفته

42z.pdf

نگارش فارسی

37z.pdf

نگارش فارسی

73z.pdf

نمونه شعر ساده انگلیسی

17z.pdf

نمونه نثر ساده انگلیسی

10z.pdf

نمونه های شعر ساده انگلیسی

46z.pdf

نمونه های نثر ساده انگلیسی

50z.pdf

واژه شناسی

6z.pdf

واژه شناسی

72z.pdf